MŠ Lubno 

Kdo jsme?

O NAŠÍ ŠKOLCE

Jsme Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ulice Janáčkova 1444, příspěvková organizace. Jednotřídní mateřská škola Lubno je odloučeným pracovištěm. Více informací o dalších školách v našem subjektu najdete na stránkách www.msjanackova.cz.

 V mateřské škole Lubno jsou zaměstnáni 2 pedagogičtí a 2 provozní pracovníci. Děti a rodiče jsou se všemi zaměstnanci v každodenním kontaktu a škola tak může nabídnout přátelskou rodinnou atmosféru opřenou o vybudovanou vzájemnou úctu a důvěru, úzkou spolupráci mezi školou a rodinami.

Prostředí školy je venkovského rázu. Škola se nachází na samotném konci města Frýdlant nad Ostravicí, v části Lubno. Je obklopena poli, lesem, loukami, rodinnými domy. Zahrada školy je vybavena dřevěnými herními prvky, poskytuje dětem prostor pro hru, objevování, vlastní zahradničení. Děti vedeme k poznání přírody, k vytvoření úcty a lásky k živým tvorům a ke krajině. Průvodcem pro děti ve školce je plyšová veverka Čiperka, která slouží především jako motivační nástroj. V přímé blízkosti mateřské školy se nachází zařízení TUTTO, se kterým splupracujeme například v zimních měsících, kdy děti navštěvují saunu. 

V rámci řízené činnosti využíváme možnosti rozdělit děti do dvou skupin podle věku, kdy předškolním dětem můžeme připravit nabídku složitějších činností z hlediska nároků na jemnou motoriku, kognitivní funkce i emočně-sociální vývoj.

V mateřské škole využíváme některé prvky filozofie Marie Montessori a některé Montessori pomůcky.

Jde o prvek svobodné volby, kdy dětem nabízíme v rámci ranních a odpoledních činností možnost rozhodnout se, zda se nabízených činností a her zúčastní či nikoliv. Dále dětem necháváme prostor rozhodnout se, zda si budou hrát samy nebo s někým dalším. Činnost, hru, aktivitu si děti mohou položit na stůl nebo na kobereček a záleží pouze na nich, koho ke svému místu přizvou.

Dalším prvkem je elipsa, u které se s dětmi každé ráno scházíme. Nejprve se po elipse projdeme za zvuků relaxační hudby a následně si k elipse sedneme pozdravíme se, řekneme si, jaký máme den, počasí.

Využíváme také prvek připravené prostředí. V souladu s tématem dětem připravujeme pomůcky, hračky, a to tak, aby prostředí bylo přehledné, hračky a pomůcky, aby byly dostupné, děti byly samy schopné samy po sobě uklidit.

U pomůcek a prostředí se snažíme aplikovat princip kontrola chyby, kdy pomůcky a činnosti jsou připravené tak, aby děti samy poznaly, když s pomůckou pracují správně.

Řídíme se pravidlem "Chyba je přítel", kdy ukazujeme dětem, že všichni děláme chyby a je potřeba se z nich poučit, napravit je, a nikoliv se za ně stydět. Učíme například děti, jak si samy po sobě utřít rozlitý čaj, jak zamést vysypané fazole.

A v neposlední řadě využíváme některé originální montessori pomůcky a nebo vyrábíme pro děti pomůcky, které odpovídají montessori principům.

V mateřské škole nabízíme dětem také anglický jazyk, a to formou anglických sprch. V rámci dne na děti mluvíme česky a některé určité fráze vyslovujeme dvojjazyčně. Jde o činnosti opakující se každý den tak, aby děti pochopily význam dané fráze přímo v praxi a prostřednictvím vlastního prožitku. 

O Vaše děti se starají

Ing., Bc. Olga Honková, vedoucí učitelka

kvalifikovaná učitelka předškolního vzdělávání

Bc. Kateřina Podolová, učitelka

kvalifikovaná učitelka předškolního vzdělávání

kvalifikovaná sestraMarie Košťálová, školniceDana Mikušová, kuchařka